Virtuálne prehliadky | Javornícky originál

Virtuálne prehliadky

100 regionálnych výrobcov má virtuálnu prehliadku priradenú pod svojimi informačnými údajmi. Vybraný regionálny producenti boli financovaný z dole uvedeného projektu.

 

NÁZOV MALÉHO PROJEKTU:     Javornícky originál – sieťovanie a podpora spolupráce

Celkové oprávnené výdavky:             19 724,00 EUR

Finančný príspevok z EFRR:             16 765,40 EUR

Výška príspevku ŠR SR:                       1 972,40 EUR

Konečný užívateľ:                               Regionálna rozvojová agentúra Púchov

Hlavný cezhraničný partner:             Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Doba realizácie:                                   01.07.2022 – 30.03.2023

 

Popis projektu: Projekt je zameraný na podporu regionálnej značky Javornícky originál formou zvýšenia kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Aktivity sú zamerané na propagáciu regionálnej značky, držiteľov certifikátov a územia pohraničia za účelom trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu. Výstupmi sú virtuálne prehliadky vybraných 100 subjektov na oboch stranách, ktoré získali certifikát regionálnej značky, pričom 30% bodov je na českej strane hranice a 70% na slovenskej strane.

Cieľ projektu: Cieľom je podporiť inovatívnou formou s využitím moderných technológií regionálnu značku kvality, držiteľov certifikátov Javornícky originál, podporiť spotrebu regionálnych produktov a služieb a zvyšovať podporu spolupráce subjektov v pohraničí.

Výsledky projektu: Výsledkom projektu je cezhraničný prístup v spolupráci a podpore vytvárania, budovania partnerstiev a sieťovania, výmeny skúsenosti a spolupráce pri podpore regionálnych produktov za účelom využitia pre potreby obyvateľov a návštevníkov regiónu.

Viruálna prehliadka je označená týmto symbolom.

Odkaz na Európskou únii a Európsky fond regionálneho rozvoje:

https://ec.europa.eu/

https://european-union.europa.eu/

 

 


Koordinátor značky - SR

Regionálna rozvojová agentúra Púchov

Námestie slobody 1400

020 01 Púchov

email: kancelaria@rrapu.sk

tel: +421 907 211 525

Partner projektu - ČR

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

tř. Tomáše Bati 5146

760 07 Zlín

email:  rravm@rravm.cz

tel: +420 573 776 201